Kan de recurrente verkoop van Bad Debt de financiële impact van IFRS 9 helpen verzachten?

IFRS 9: waardeverminderingen gebaseerd op "verwachte" verliezen

Vanaf begin januari is IFRS 9 van toepassing. IFRS 9 introduceert een nieuw model met betrekking tot de erkenning van bijzondere waardeverminderingen gebaseerd op de “verwachte” verliezen en beperkte aanpassingen aan de classificatie en waardering van financiële activa.

IFRS 9 voorziet een nieuw model voor bijzondere waardeverminderingsverliezen gebaseerd op de “verwachte” verliezen in plaats van een model gebaseerd op de “opgelopen” verliezen zoals voorzien in IAS 39. IFRS 9 vereist dat een voorziening voor verwachte verliezen wordt opgenomen bij aanvang van het contract.

Behalve in het geval van aangekochte of gecreëerde financiële activa met een kredietontwaarding, wordt de afwaardering voor verliezen op financiële instrumenten gewaardeerd op basis van het bedrag dat overeenkomt met de verwachte verliezen over de volledige levensduur indien het kredietrisico van een financieel instrument significant is toegenomen sinds de initiële opname, tenzij dit risico beperkt blijft op balansdatum.

Oplopend kredietrisico zorgt voor grotere provisie-aanleg

Om te bepalen of het kredietrisico in belangrijke mate is toegenomen moet er rekening gehouden worden met de toename sinds de initiële opname van de kans op een tot verlies leidende gebeurtenis. De richtlijnen bevatten ook het weerlegbaar vermoeden dat het kredietrisico significant is toegenomen indien de contractuele betalingen meer dan 30 dagen over tijd zijn.

Openstaande vorderingen zullen dus inherent zorgen voor een grote provisie aanleg, wat dus ook meteen een negatieve impact op de P&L betekent.

Met debt sales verdwijnen vorderingen met hoogste provisieverplichting van balans

Een recurrente verkoop van vorderingen (bijvoorbeeld op maandbasis - Forward Flow) kan hierin een belangrijke rol spelen, daar het niet alleen zorgt voor een onmiddellijke en vaststaande cashflow. Het zorgt ook voor volledig begrootbaar potentieel verlies.

De verkoop van vorderingen zorgt er daarnaast ook voor dat de vorderingen met het grootste risico - dus hoogste provisieverplichting - van de balans verdwijnen.

 

Bereid u in 2017 alvast voor op wat gaat komen in 2018:

Maak een afspraak met onze banksectorexpert >

Bespreek de mogelijkheden op vlak van verkoop van openstaande vorderingen.