Vrederechter acht schadebeding ziekenhuis nietig - Wat nu?

Op 27/10/2015 ontving onze zorgsector expert een interessante vraag van Zorgnet Icuro. Het antwoord delen wij graag met u op onze website.

Wat is het probleem precies?

Een vrederechtbank heeft geoordeeld dat het schadebeding van een ziekenhuis, dat van de patiënt een forfaitaire schadevergoeding eist in geval van laattijdige betaling terwijl de patiënt zelf slechts recht heeft op een “schadevergoeding naar algemeen recht” nietig is omwille van gebrek aan gelijkwaardigheid.

Het schadebeding maakte, volgens de vrederechter, meer bepaald een schending uit van art VI 83, 17° Wetboek Economisch Recht:

“In de overeenkomsten gesloten tussen een onderneming en een consument zijn in elk geval onrechtmatig, de bedingen en voorwaarden die ertoe strekken:

17° het bedrag vast te leggen van de vergoeding verschuldigd door de consument die zijn verplichtingen niet nakomt, zonder in een gelijkwaardige vergoeding te voorzien ten laste van de onderneming die in gebreke blijft”

Als het schadebeding nietig is, kan in geval van laattijdige betaling, slechts de wettelijke nalatigheidsinterest worden aangerekend. En dat is een streep door de rekening van de CFO!

Kan u als zieknhuis nog een schadebeding vragen in de toekomst?

Uiteraard kunt u in de toekomst nog een schadebeding eisen wanneer een patiënt laattijdig betaalt.

Hoewel bovenstaande het vonnis betreft van slechts één vrederechter en morgen een andere vrederechter, of een hogere rechtbank, een andere uitspraak kan doen, is het wel raadzaam dat Belgische ziekenhuizen proactief hun algemene voorwaarden aanpassen.

Expert tip: Hoe mijn algemene voorwaarden bijsturen?

Als u het gebrek aan gelijkwaardigheid wegwerkt in uw algemene voorwaarden, heeft u een grotere kans dat het schadebeding door de rechter zal worden aanvaard.

Onze zorgsector expert stelt voor om volgende clausule toe te voegen:
“Indien <Naam ziekenhuis> in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen zoals voorzien in de contractuele verbintenis met de betrokkene dan wel zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving, is <Naam ziekenhuis> aan de betrokkene een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van <Gelijk te stellen aan het schadebeding verschuldigd door de patiënt in geval van wanbetaling (bv. 10% met een minimum van 50€)> op het door <Naam ziekenhuis> aan betrokkene gefactureerde totaalbedrag voor de verstrekte prestaties.”

Daarnaast helpt het ook dat het wanbetaler dossier dat u presenteert aan de rechter zo volledig mogelijk is:

  1. Het contract tussen het ziekenhuis en de patiënt: In praktijk komt dit vaak neer op de door de patiënt ge-handtekende opnamepapieren, waarin hij/zij zich expliciet akkoord verklaart met de opnamevoorwaarden en algemene voorwaarden van het ziekenhuis.
  2. De facturen verstuurd naar de patiënt: Onze zorgsector expert helpt u, desgewenst, de inhoud en opmaak van uw facturen optimaliseren.
  3. De aanmaningen die het ziekenhuis heeft verstuurd na laattijdige betaling door de patiënt: Als u aanmaningen laat versturen door incassobureau Intrum, heeft u via Intrum Web een real-time en afdrukbaar overzicht van alle door ons verstuurde aanmaningen.

Waarom schadebeding en verwijlintresten uw cash flow redden?

Laattijdig betaalde facturen zorgen voor administratieve kosten en, als uiteindelijk niet wordt betaald, voor verlies aan inkomsten. Dat moet u als CFO van een ziekenhuis op één of andere manier proberen goed te maken.

Het ophogen van ziekenhuisfacturen met een forfaitair schadebeding en verwijlintresten in geval van laattijdige betaling, beperkt uw kost van invordering en verbetert uw inningspercentage aanzienlijk, blijkt uit een benchmark uitgevoerd door Intrum.

Crisis noopt ziekenhuizen tot betere inning van onbetaalde ziekenhuisfacturen

Zeker in tijden van crisis, maakt het succesvol innen van onbetaalde ziekenhuisfacturen verschil tussen rode en zwarte cijfers.

De laatste MAHA-studie kwam als een echte wake-up call voor ziekenhuisdirecteuren: De algemene ziekenhuizen van ons land lopen 51 miljoen euro mis doordat patiënten hun factuur niet betalen. Met in het achterhoofd dat deze algemene ziekenhuizen samen slechts 147 miljoen euro winst maken, is 51 miljoen euro verlies een heel grote som.

 

Bescherm de financiële marge van uw ziekenhuis:

Spreek - geheel vrijblijvend - met onze zorgsector expert >

Bekom verbeterpunten die direct toepasbaar zijn!